vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21TT711
Ngày khai giảng
21/07/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21QC610
Ngày khai giảng
21/07/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 ( 18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G701
Ngày khai giảng
11/07/2021
Thời gian học
T7-CN (14h30 - 17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G701
Ngày khai giảng
07/07/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G703
Ngày khai giảng
20/07/2021
Thời gian học
T3-T5 (8h30-11h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 1 chỗ
Mã lớp
K21G702
Ngày khai giảng
13/07/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 1 chỗ
Mã lớp
K21CT703
Ngày khai giảng
21/072021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21CT702
Ngày khai giảng
09/07/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
còn chỗ
Mã lớp
K21G601
Ngày khai giảng
13/07/2021
Thời gian học
T3_T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K21G702
Ngày khai giảng
06/07/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Mã lớp
K21CT702
Ngày khai giảng
06/07/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 3 chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21W601
Ngày khai giảng
08/06/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21PHP012
Ngày khai giảng
19/06/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K21CAD711
Ngày khai giảng
13/07/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21-CAD601
Ngày khai giảng
28/06/2021
Thời gian học
T2-T4 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21AR712
Ngày khai giảng
09/07/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21-MAX071
Ngày khai giảng
09/07/2021
Thời gian học
T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21-CAD502
Ngày khai giảng
18/05/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K21NA601
Ngày khai giảng
12/06/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn 2 chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21M3D601
Ngày khai giảng
07/08/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 2 chỗ
scroll-top
contact messenger contact call