vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21-G210
Ngày khai giảng
04/03/2021
Thời gian học
T2 - T6 (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21-G211
Ngày khai giảng
09/03/2021
Thời gian học
T3-T5 ( 18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G211
Ngày khai giảng
19/03/2021
Thời gian học
T2-T4- T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21-CT201
Ngày khai giảng
09/03/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21-PS215
Ngày khai giảng
09/03/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-CR091
Ngày khai giảng
08/03/2021
Thời gian học
T2-T4 (18h15 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21AI212
Ngày khai giảng
05/03/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-G202
Ngày khai giảng
05/03/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21CT101
Ngày khai giảng
26/02/2020
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21AI101
Ngày khai giảng
03/03/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21PTS201
Ngày khai giảng
02/03/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà- Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21W201
Ngày khai giảng
07/03/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21UX201
Ngày khai giảng
07/03/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21HC021
Ngày khai giảng
22/02/2021
Thời gian học
T3 - T5-T7 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21PHP012
Ngày khai giảng
23/02/2021
Thời gian học
T3 - T5-T7 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K21-CAD202
Ngày khai giảng
22/03/2021
Thời gian học
T2-T4 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-SK111
Ngày khai giảng
3/12/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21-CAD201
Ngày khai giảng
25/02/2021
Thời gian học
T3 - T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21AR201
Ngày khai giảng
26/02/2021
Thời gian học
T2-T4 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K21NA201
Ngày khai giảng
07/03/2021
Thời gian học
T7-CN (9h-12h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21M3D201
Ngày khai giảng
26/02/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
scroll-top
contact messenger contact call