vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K20-G092
Ngày khai giảng
20/09
Thời gian học
T7-CN (09h-12h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Mã lớp
K20-G094
Ngày khai giảng
23/09/2020
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K20-G091
Ngày khai giảng
22/09/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 5 chỗ
Mã lớp
K20-CT092
Ngày khai giảng
29/09/2020
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20CT092
Ngày khai giảng
22/09/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-PS092
Ngày khai giảng
22/09/2020
Thời gian học
T3 - T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-AI091
Ngày khai giảng
23/09/2020
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-G094
Ngày khai giảng
21/09/2020
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Mã lớp
K20CT092
Ngày khai giảng
21/09/2020
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-AI093
Ngày khai giảng
25/09/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-PS093
Ngày khai giảng
21/09/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà- Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K20W91
Ngày khai giảng
4/9
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20UX081
Ngày khai giảng
3/8
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20HC091
Ngày khai giảng
4/9
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20PHP091
Ngày khai giảng
16/9
Thời gian học
T3 - T5 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K20-CAD011
Ngày khai giảng
29/09
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-CAD092
Ngày khai giảng
29/09
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K19NA011
Ngày khai giảng
20/02/2019
Thời gian học
T2-T4 (18h-21h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K17T121
Ngày khai giảng
22/05/2018
Thời gian học
T4 - T6 (18h - 20h30)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K18M3D61
Ngày khai giảng
20/06/2019
Thời gian học
T3-T5 (18h - 21h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
scroll-top
contact messenger contact call