vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K20-G125
Ngày khai giảng
4/12/2020
Thời gian học
T4 - T6 (9h - 12h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-G1201
Ngày khai giảng
0/12/2020
Thời gian học
T2 - T4 - T6 ( 18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-G1202
Ngày khai giảng
10/12/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-G1203
Ngày khai giảng
13/12/2020
Thời gian học
T7-CN (9h-12h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-CT122
Ngày khai giảng
25/12/2020
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-CT121
Ngày khai giảng
9/12/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-PS0121
Ngày khai giảng
04/12/2020
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-AI121
Ngày khai giảng
18/12/2020
Thời gian học
T3 - T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-G1205
Ngày khai giảng
08/12/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20-G1204
Ngày khai giảng
9/12/2020
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20CT123
Ngày khai giảng
18/12/2020
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-AI122
Ngày khai giảng
18/12/2020
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-PS122
Ngày khai giảng
17/12/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà- Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K20W91
Ngày khai giảng
4/9
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20UX081
Ngày khai giảng
3/8
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K20HC091
Ngày khai giảng
4/9
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20PHP091
Ngày khai giảng
16/9
Thời gian học
T3 - T5 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K20-CAD011
Ngày khai giảng
27/11/2020
Thời gian học
T2 - T4 - T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-SK111
Ngày khai giảng
3/12/2020
Thời gian học
T3-T5 (18h - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K20-CAD111
Ngày khai giảng
19/11/2020
Thời gian học
T3 - T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K19NA011
Ngày khai giảng
20/02/2019
Thời gian học
T2-T4 (18h-21h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K17T121
Ngày khai giảng
22/05/2018
Thời gian học
T4 - T6 (18h - 20h30)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K18M3D61
Ngày khai giảng
20/06/2019
Thời gian học
T3-T5 (18h - 21h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
scroll-top
contact messenger contact call