Hướng dẫn học Adobe Photoshop Bài 9: Bộ lọc ảnh của photoshop

         Các kiến thức cơ bản cho người mới học Photoshop

1. Các hiệu ứng

2. Các hiệu ứng về chìm và nổi của ảnh

3. Bộ lọc hiệu ứng vẽ

1. Các hiệu ứng
 

+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
 
+ Chọn Filter -> Stylize (cho các lựa chọn)
 
•  Diffuse...          Làm nhòe phân vạch màu của ảnh (thêm các điểm ảnh vào phân vạch màu)
 
+ Nomal                Trung bình
 
+ Darken Only      Tăng tối
 
+ Lighten Only     Tăng sáng
 
•  Emboss...         Hiệu ứng trạm khắc của ảnh
 
+ Angle       Góc xơy dựng hiệu ứng
 
+ Height     Độ cao
 
+ Amount   áp lực sáng tối của ảnh
 
•  Extrude...         Hiệu ứng khối cho ảnh
 
+ Type         Kiểu khối (Blocks <=> Khối vuông; Pyramids <=> Khối chếp)
 
+ Size          Kích cỡ của khối
 
+ Depth       Độ sâu của khối
 
+ Lựa chọn Solid Front Faces sẽ tô toàn bộ bề mặt của khối
 
•  Find Edges...   Chuyển ảnh chụp sang dạng đường nét vẽ sáng
 
•  Glowing Edges...       Chuyển ảnh chụp sang dạng  đường nét vẽ tối
 
+ Edge Width        Độ dày của đường nét
 
+ Edge Brightness Độ sáng của đường nét
 
+ Smoodness        Độ mịn của đường nét
 
•  Tiles...              Chia ảnh thành các khung ảnh nhỏ
 
+ Number of Tiles           Số lượng ô
 
+ Maximum Offset         Số đối tượng tạo thêm
 
+ Lựa chọn Inverse Image để tô viên của các khung
 
•  Trace Contour...        Chuyển ảnh sang dạng đường nét
 
+ Level        Mức độ chuyển
 
+ Edge        Hướng  chuyển (Upper Lên  trên/  Lower Xuống dưới)
 
•  Wind...             Hiệu ứng gió cuấn
 
+ Menthod  Phương thức
 
- Wind         Nhẹ
 
- Blast         Trung bình
 
- Stagger     Mạnh
 
+ Direction Hướng giế
 
- From the Left     Từ bên trái
 
- From the Right  Từ bên phải

2. Các hiệu ứng về chìm và nổi của ảnh
 
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
 
+ Chọn Filter -> Texture cho các lựa chọn
 
•  Craquelure...   Tạo các hằn khối
 
+ Crack Spacing   Độ rộng của các đường phân vạch
 
+ Crack Depth      Độ sâu của các đường phân vạch
 
+ Crack Brightness     Độ sáng  tối  của  các  đường phân vạch
 
•  Grain...            Tạo các hạt sạn ảnh
 
+ Intensity  Độ sắc của sạn
 
+ Contrast  Độ sáng tối của màu ảnh
 
•  Mosaic Tiles... Tạo các ô khối nổi
 
+ Tile Size             kích cỡ của khối
 
+ Grout Width      Độ rộng của các vùng chìm
 
+ Lighten Grount Độ sáng của các vùng chìm
 
•  Patchwork...    Tạo khối không gian
 
+ Square Size        Kích cỡ của khối
 
+ Relief                 Khoảng phân cách ngang của các khối
 
•  Stained Glass...Tạo các mạng lưới
 
+ Cell size                        Kích cỡ của mạng lưới
 
+ Border Thichness        Độ dày của đườngviền

+ Light Intensity             Độ sắc của viền
 
•  Texturizer...     Hiệu ứng vằn
 
+ Texture    Lựa chọn kiểu hiệu ứng
 
+ Scaling    Giá trị phóng
 
+ Relief       áp lực sáng tối
 
+ Light Direction  Vịtrị đèn chiếu của hiệu ứng
 
3. Bộ lọc hiệu ứng vẽ

 
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
 
+ Chọn Filter -> Brush Strokes
 
•  Accented Edges         Chuyển sảng sang thể hiện dạng nét vẽ
 
+ Edge Width        Độ dày của nét
 
+ Edge Brightness Độ sáng tối
 
+ Smoothness       Độ mịn của đườngviền
 
•  Angle Strokes            Hiệu ứng cuấn nét vẽ
 
+ Direction Balance       Cân bằng hướng cuấn
 
+ Stroke Length              Độ dài của nét chổi quét
 
+ Sharpness                    áp lực thể hiện của chổi quét
 
•  Dark Strokes   Chuyển sang hiệu ứng tối
 
+ Balance             Giá trị cân bằng
 
+ Black Intensity  Tăng giá trị tối
 
+ White Intensity  Tăng giá trị sáng
 
•  Ink OutLines   Tạo hiệu ứng mốc ảnh
 
+ Stroke Length    Độ dài của áp lực
 
+ Dark Intensity   Tăng giá trị tối
 
+ Light Intensity   Tăng giá trị sáng
 
•  Spatter   Hiệu ứng viền màu
 
+ Spray Radius     Bán kính của các nét
 
+ Smoothness       Độ mịn của nét
 
Chú ý: Các hiệu ứng còn lại  trong lựa chọn Filter học viên  tự tìm hiểu dựa theo vốn kiến thức đã học trong phần bài 8 và bài 9.

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call