vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K22TT701
Ngày khai giảng
01/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 1 chỗ
Mã lớp
K22QC703
Ngày khai giảng
21/07/2022
Thời gian học
T3-T5 ( 18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22G702
Ngày khai giảng
02/07/2022
Thời gian học
T7-CN (14h30 - 17h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22G701
Ngày khai giảng
01/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1:Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22G705
Ngày khai giảng
21/07/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K22G706
Ngày khai giảng
02/07/2022
Thời gian học
T3-T5-T7 (9h00-11h30)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K22G708
Ngày khai giảng
15/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 1 chỗ
Mã lớp
K22CT709
Ngày khai giảng
15/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
còn chỗ
Mã lớp
K22G701
Ngày khai giảng
19/07/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Mã lớp
K22G710
Ngày khai giảng
08/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 4 chỗ
Mã lớp
K22CT711
Ngày khai giảng
22/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21W701
Ngày khai giảng
13/07/2022
Thời gian học
T2-T4 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22UX701
Ngày khai giảng
13/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22HC702
Ngày khai giảng
29/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21PHP704
Ngày khai giảng
20/07/2022
Thời gian học
T2-T4 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K22CAD702
Ngày khai giảng
12/07/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22AR704
Ngày khai giảng
25/07/2022
Thời gian học
T2,4 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1:Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K22MAX601
Ngày khai giảng
12/07/2022
Thời gian học
T4,6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21CAD701
Ngày khai giảng
08/07/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K22NA601
Ngày khai giảng
09/07/2022
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn 2 chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K22M3D701
Ngày khai giảng
12/07/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 2 chỗ
scroll-top
contact messenger contact call