vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21-G402
Ngày khai giảng
21/04/2021
Thời gian học
T2 - T4-T6 (9h-12h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G411
Ngày khai giảng
18/04/2021
Thời gian học
T7-CN (14h - 17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K21G403
Ngày khai giảng
19/5/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G501
Ngày khai giảng
11/05/2021
Thời gian học
T3-T5 (9h-12h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G502
Ngày khai giảng
13/05/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h15-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G501
Ngày khai giảng
05/04/2021
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21G502
Ngày khai giảng
11/05/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà - Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21W401
Ngày khai giảng
17/4/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21UX201
Ngày khai giảng
07/03/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21HC021
Ngày khai giảng
22/02/2021
Thời gian học
T3 - T5-T7 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21PHP012
Ngày khai giảng
23/02/2021
Thời gian học
T3 - T5-T7 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K21CAD401
Ngày khai giảng
22/03/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21-CAD402
Ngày khai giảng
12/05/2021
Thời gian học
T2-T4 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K21AR401
Ngày khai giảng
23/03/2021
Thời gian học
T4-T6 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21-MAX041
Ngày khai giảng
23/4/2021
Thời gian học
T4-T6 (18h-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21-CAD502
Ngày khai giảng
18/05/2021
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K21NA401
Ngày khai giảng
09/05/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21M3D501
Ngày khai giảng
09/05/2021
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
scroll-top
contact messenger contact call