vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K23G901
Ngày khai giảng
8/9
Thời gian học
T2 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 88 Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23G901
Ngày khai giảng
7/9
Thời gian học
T3-T5 (9h-11h30)
Địa điểm học
CS1: 88 Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23G902
Ngày khai giảng
8/9
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21H)
Địa điểm học
CS1: 88 Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23G902
Ngày khai giảng
12/9
Thời gian học
T3 -T5 (18h30 - 21h00)
Địa điểm học
CS1: 88 Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K23AI
Ngày khai giảng
8/9
Thời gian học
T2- T4-T6 (18h30 - 21h00)
Địa điểm học
CS1: 88 Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K23PS9
Ngày khai giảng
5/9
Thời gian học
T3 - T5 (9h-11h30)
Địa điểm học
CS1: 88 Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23H901
Ngày khai giảng
11/9
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23CT081
Ngày khai giảng
7/9
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà
Ghi chú
còn chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K23W081
Ngày khai giảng
8/9
Thời gian học
T (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23UX081
Ngày khai giảng
8/9
Thời gian học
T2 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K23FR081
Ngày khai giảng
19/9
Thời gian học
T3-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K23CAD092
Ngày khai giảng
11/9
Thời gian học
T3-T8 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: 52 Chùa Hà
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23AR081
Ngày khai giảng
5/9
Thời gian học
T3-T6 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1: Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K23CAD081
Ngày khai giảng
5/9
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 88 Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K22NA081
Ngày khai giảng
16/9
Thời gian học
T7-CN (9h00-12h00)
Địa điểm học
CS1: Xã Đàn
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K23NA091
Ngày khai giảng
13/9
Thời gian học
T3-T7 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K23M3D081
Ngày khai giảng
15/9
Thời gian học
T3 - T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Xã Đàn
Ghi chú
Còn chỗ
scroll-top
contact messenger contact call