vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K22TT220
Ngày khai giảng
22/02/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22QC2010
Ngày khai giảng
11/02/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 ( 18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22G206
Ngày khai giảng
20/02/2022
Thời gian học
T7-CN (14h30 - 17h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22G205
Ngày khai giảng
22/02/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22G201
Ngày khai giảng
11/02/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 5 chỗ
Mã lớp
K22G203
Ngày khai giảng
16/02/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (9h00-111h30)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 4 chỗ
Mã lớp
K22CT211
Ngày khai giảng
11/02/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22CT103
Ngày khai giảng
17/02/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
còn chỗ
Mã lớp
K22G202
Ngày khai giảng
14/02/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K22G204
Ngày khai giảng
01/03/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 1 chỗ
Mã lớp
K22CT1202
Ngày khai giảng
14/02/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21W211
Ngày khai giảng
13/02/2022
Thời gian học
T7-CN (14h30 - 17h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22UX201
Ngày khai giảng
13/02/2022
Thời gian học
T7-CN (14h00-17h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22HC301
Ngày khai giảng
13/03/2022
Thời gian học
T7-CN (14h30-17h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21PHP012
Ngày khai giảng
08/03/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22W203
Ngày khai giảng
24/02/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h - 20h30)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K22CAD101
Ngày khai giảng
16/02/2022
Thời gian học
T2-T4 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22AR205
Ngày khai giảng
14/02/2022
Thời gian học
T2,5 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1:Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K22MAX201
Ngày khai giảng
15/02/2022
Thời gian học
T3,4,6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21CAD201
Ngày khai giảng
14/02/2022
Thời gian học
T2-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K22NA203
Ngày khai giảng
13/02/2022
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn 2 chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K22M3D301
Ngày khai giảng
19/03/2022
Thời gian học
T7-CN (14h-17h)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 2 chỗ
scroll-top
contact messenger contact call