vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K23TT201
Ngày khai giảng
17/04/2023
Thời gian học
Thứ 2 - 4 - 6 (09h00 - 11h30)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 1 chỗ
Mã lớp
K23QC202
Ngày khai giảng
07/04/2023
Thời gian học
Thứ 2 - 4 - 6 ( 18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 4 chỗ
Mã lớp
K23G203
Ngày khai giảng
25/03/2023
Thời gian học
T7 - CN (14h30 - 17h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23G204
Ngày khai giảng
08/04/2023
Thời gian học
T3 -T5 (18h30 - 21h00)
Địa điểm học
CS1:Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23G205
Ngày khai giảng
24/04/2023
Thời gian học
T2- T4-T6 (18h30 - 21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K23G206
Ngày khai giảng
30/03/2023
Thời gian học
T3 - T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K23CT207
Ngày khai giảng
03/02/2023
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
còn chỗ
Mã lớp
K23G208
Ngày khai giảng
07/02/2022
Thời gian học
T3 -T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Mã lớp
K23G209
Ngày khai giảng
15/02/2023
Thời gian học
T4 - T7 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 4 chỗ
Mã lớp
K23CT2010
Ngày khai giảng
07/02/2022
Thời gian học
T3 - T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K23W201
Ngày khai giảng
02/02/2023
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23UX202
Ngày khai giảng
11/02/2023
Thời gian học
T7 -CN (14h30-17h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23HC203
Ngày khai giảng
21/02/2023
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K23CAD201
Ngày khai giảng
09/02/2023
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K23AR202
Ngày khai giảng
22/02/2023
Thời gian học
T4-T6 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1:Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K23MAX103
Ngày khai giảng
27/02/2023
Thời gian học
T2 - T4 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K23CAD204
Ngày khai giảng
16/02/2023
Thời gian học
T3 - T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K22NA201
Ngày khai giảng
05/02/2023
Thời gian học
T7-CN (9h00-12h00)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K23NA202
Ngày khai giảng
19/02/2023
Thời gian học
Thứ 7-CN (14h00-17h00)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K23M3D201
Ngày khai giảng
10/02/2023
Thời gian học
T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 2 chỗ
scroll-top
contact messenger contact call