Hướng dẫn học Adobe Photoshop Bài 10: Chọn vùng ảnh bằng đường dẫn


Trong khi chọn ảnh nếu dựng các công cụ và chức năng đã học về photoshop ở các phần trước thì thao tác chọn chỉ là tương đối và đòi hỏi nhiều thời gian cho thao tác lựa chọn.
Bằng phương pháp đường dẫn ta có thể chọn tương đối một vùng ảnh sau đã sử dụng các công cụ hiệu chỉnh biên đường dẫn để có được một vùng chọn ảnh tuyệt đối chính xác.

 


Trong khi chọn ảnh nếu dựng các công cụ và chức năng đã học về photoshop ở các phần trước thì thao tác chọn chỉ là tương đối và đòi hỏi nhiều thời gian cho thao tác lựa chọn.
Bằng phương pháp đường dẫn ta có thể chọn tương đối một vùng ảnh sau đã sử dụng các công cụ hiệu chỉnh biên đường dẫn để có được một vùng chọn ảnh tuyệt đối chính xác.

1/ Các thao tác tạo đường dẫn
a. Sử dụng các công cụ vẽ đường dẫn
Lựa chọn côngcụ 1.7 (P) sẽ có các chức năng tạo đường dẫn như sau:
1.7.1 Pen Tool                          
 Tạo  đường  dẫn bằng cách chọn liên tiếp các điểm (có thể bấm  kéo chuột tại mỗi điểm chọn để uấn đường cong vừa tạo)
1.7.2 Magnetic Pen Tool         
Tạo  đường  dẫn bằng cách  bấm kéo chuột đi qua phân vạch màu của ảnh (sẽ tạo  được một đường dẫn đi qua phân vạch màu đã)
1.7.3 FreeForm Pen Tool        
Tạo  đường  dẫn bằng cách  bấm kéo chuột để vẽ đường tự do
Chú ý: Khi vẽ đường  dẫn cần phải tạo  khép kín  để  có khả năng chuyển thành biên chọn ảnh
b. Chuyển biên chọn thành một đường dẫn
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh (có thể là tương đối)
+ Chọn Windows -> Show Paths (hiện hộp thoại Paths) -> Bấm chuột vào nút Makes Work Path From Selection (nút số 4 trong hộp Path) -> Biên chọn ảnh sẽ chuyển sang dang đường dẫn.

2/ Làm việc với đường dẫn
a.  Hiệu chỉnh độ bám sát đường dẫn vào vùng ảnh chọn
+ Tạo đường dẫn tương  đối đi theo viền ảnh chọn
+ Chọn côngcụ 1.7 (P) có các lựa chọn hiệu chỉnh sau:
1.7.4 Add Anchor Point Tool (+)       
Thêm  một số đỉnh  vào đường dẫn (bấm chuột vào vị trị trên đường dẫn cần thêm đỉnh)
* Nếu đưa con trỏ đến  đỉnh nào đã  thì ta có thể Dịch chuyển vị trí đỉnh đã hoặc  bấm kéo chuột vào tay vịn  để uấn cong đường dẫn.
1.7.5 Delete Anchor Point Tool (-)   
  Xoá bớt một số đỉnh trên đường dẫn (bấm chuột vào đỉnh trên đường dẫn cần loại bỏ)
1.7.6 Direct Selection Tool (A)          
Hiệu chỉnh đỉnh (bấm  kéo chuột tại một đỉnh  để dịch chuyển  hoặc bấm kéo chuột tại tay về của điểm  đã  để uấn cong)
1.7.7 Convert Point Tool                   
Thiết  lập lại  tay vịn  của một đỉnh bất  kỳ (bấm kéo chuột tại  điểm  đỉnh -> tạo  lại  hai tay vịn đều tại đỉnh lựa chọn)
b.  Chuyển biên chọn sang biên chọn ảnh
+ Hiệu chỉnh đường dẫn bám sát vùng ảnh cần lựa chọn (bằng các thao tác ở phần trên)
+ Chọn Window -> Show Path (hiện hộp Path) -> Bấm chọn tên  đường dẫn cần chuyển trong hộp Path
+ Bấm chuột vào nút Load Path as a Selection (nút số 3 trong hộp Path) -> Tạo được biên chọn ảnh bám sát đường dẫn.
c.  Các thao tác lưu trữ và tô đường dẫn
+ Tạo đường dẫn
+ Chọn Window -> Show Path (hiện hộp thoại Path)
-    Tô màu hiện hành vào vùng nén đường dẫn: Bấm chọn nút Fills path with foreground color (nút số 1)
-   Tạo nét viền của biên  chọn bằng màu hiện hành: Bấm chọn nút Strokes path with foreground color (nút số 2)
-   Lưu biên  chọn với  một tên:  Bấm chuột vào nút (   ) trong hộp Path (hiện Menu lựa chọn) -> Chọn Save Path ->Gõ tên -> OK
-   Tạo  biên  chọn mới:  Bấm chọn nút Creates new path (nút số 5 trong hộp Path)
-   Xoá biên  chọn: Bấm chọn biên  cần xoá  và kéo vào biểu tượng Deletes curent path (nút số 6 trong hộp Path)
Chú ý:  - Khi không muốn thể hiện đường dẫn trên ảnh: Bấm chọn nút (   ) trong hộp Path (hiện Menu lựa chọn) -> Chọn Turn Off Path.
- Khi muốn thể hiện đường dẫn trên ảnh: Bấm chuột vào tên đường dẫn trong hộp Path cần thể hiện.

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call