Hướng dẫn học Adobe Photoshop Bài 8: Bộ lọc ảnh của photoshop

Nếu bạn bắt đầu học photoshop thì các bài dưới đây thực sự hữu ích. Bạn sẽ học được các kiến thức cơ bản nhất, giao diện chung của phần mềm này.

Nếu bạn bắt đầu học photoshop thì các bài dưới đây thực sự hữu ích. Bạn sẽ học được các kiến thức cơ bản nhất, giao diện chung của phần mềm này.

1. Bộ lọc mịn ảnh
 
+ Lựa chọn lớp ảnh cần làm mịn (có thể lựa chọn chi tiết một vùng trên lớp ảnh)
 
+ Chọn Filter->Noise (có các lựa chọn hiệu ứng)
 
* Add Noise          Tăng cường độ sạn của ảnh
 
- Amount    Độ dày của sạn ảnh
 
- Uniform   Theo khuôn mẫu chuẩn (độ sạn đồng đều)
 
- Gaussian  Độ sạn không đồng đều về sắc độ và độ nét
 
- Lựa chọn Monochromatic làm cho các hạt sạn trở thành đơn sắc
 
* Despeckle           Tăng cường độ mịn của ảnh
 
* Dust & Scratches                   Hiệu chỉnh các hiệu ứng mịn và sạn của ảnh
 
- Radius                Bán kính của điểm ảnh
 
- Threshold           Phân lớp áp lực
 
(nên kết hợp việc thay đổi hai giá trị trên để tăng cường hiệu ứng mịn và sạn ảnh)
 
* Median              Tăng cường độ mịn của ảnh bằng cách tăng giá trị Radius (bán kính điểm màu ảnh)
 
2. Bộ lọc làm nhòe ảnh
 
+ Lựa chọn lớp ảnh cần tạo hiệu ứng nhòe
 
+ Chọn Filter -> Blur (cho các lựa chọn sau)
 
* Blur                    Làm nhòe ảnh
 
* Blur more          Tăng thêm độ nhòe
 
* Gaussian blur    Làm nhòe bằng  phương pháp  tăng  độ  lớn  của điểm ảnh (thay đổi giá trị Radius)
 
* Motion blur       Làm nhòe theo phương pháp điểm ảnh và chỉ thị hướng nhòe
 
+ Angle       Góc hướng nhòe
 
+ Distance  áp lực nhòe
 
* Radial Blur        Làm nhòetheo phương pháp xoáy
 
+ Amount              áp lực của xoáy

+ Blur center        Bấm chuột vào  vị trí bất  kỳ làm tâm xoáy
 
+ Blur Method      Phương thức xoáy  (Spin <=> Xoáy  tròn; Zoom <=> Xoáy theo tâm)
 
+ Quality               Chất lượng xoáy
 
- Draft         Yếu
 
- Good         Trung bình
 
- Best           Mạnh
 
* Smart blur          Làm nhòe tổng hợp
 
+ Radius               Thay đổi bán kính của điểm ảnh
 
+ Threshold          áp lực của hiệu ứng (phụ thuộc vào giá trị 
Radius)

+ Quality               Lựa chọn hiệu quả của hiệu ứng
 
+ Mode                  Phương thức tổng hợp

3/ Bộ lọc tổng hợp
 
+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh
 
+ Chọn Filter ->Distort (cho các lựa chọn)
 
•  Diffuse Glow...           Tạo các hạt sạn ảnh
 
+ Graininess                   Mật độ hạt sạn
 
+ Glow Amount    Thay đổi độ sáng tối chung của toàn ảnh
 
+ Clear Amount    Làm giảm hoặc tăng áp lực của giátrị Glow Amount
 
•  Glass...               Hiệu ứng lồng kính
 
+ Distortion          áp lực của hiệu ứng
 
+ Smoothness       Độ mịn của hiệu ứng
 
+ Texture              Chọn vật liệu của hiệu ứng
 
+ Scaling               Độ phóng to, thu nhỏ
 
•  Ocean Ripple..   Hiệu ứng không gian nước
 
+ Ripple size         Độ lớn của các gợn sóng
 
+ Ripple Magnitude      áp lực của hiệu ứng
 
•  Pinch...                Hiệu ứng lồi và lõm cho vùng ảnh
 
+ Amount              Chuyển hiệu ứng từ lồi sang lõm
 
•  Polar Coordinates...  Xoắn tâm
 
+ Rectangular to polar   Xoắn từ tâm

+ Polar to Rectangular   Xoắn tròn
 
•  Ripple...                      Hiệu ứng gợn sóng
 
+ Amount              áp lực của gợn sóng
 
+ Size                    Chọn kích cỡ
 
•  Shear...                Uấn ảnh tự do
 
+ Wrap Around    Tôkín 
    Repeat Edge Pixels       Giữ nguyên khổ ảnh
 
+ Bấm kéo chuột vào đường trên đồ  thị để kéo ảnh
 
•  Spherize...          Hiệu ứng lồi, lõm của ảnh
 
+ Amount              Chuyển từ lồi sang lõm
 
+ Mode                  Lựa chọn hướng của hiệu ứng
 
•  Twirl...                Hiệu ứng xoắn ảnh
 
+ Angle                 Thay đổi áp lực xoắn bằng góc xoắn
 
•  Wave...                Hiệu ứng sóngtừ
 
+ Number of Generators Số lượng cuận sóng
 
+ Wavelength                  Độ dài áp lực sóng
 
+ Amplitude                    Độ trơn của sóng
 
+ Scale                   Tỷ  lệ phóng  của  sóng  theo  chiếu ngang và dọc
 
•  ZigZag               Tạo các đường Zigzag
 
+ Amount              áp lực của đường Zigzag
 
+ Ridges                Tăng cường áp lực bằng việc thêm  một số đường Zigzag vào ảnh
 
4/ Hiệu ứng tô, trỏt ảnh
 
+ Lựa chọn vùng ảnh cần tạo hiệu ứng
 
+ Chọn Filter -> Render
 
•  3D Transform...        Hiệu ứng khối không gian (chỉ dẫn trực tiếp)
 
•  Lens Flare...              Hiệu ứng đèn chiếu
 
+ Brightness                 Độ sáng tối của đèn
 
+ Flare Center      Vị trịtâm của đèn chiếu
 
+ Lens Type          Lựa chọn kiểu đèn

•  Lighting Effects...      Hiệu ứng đèn trường
 
+ Style                   Chọn thể loại đèn trường
 
+ Light Style         Chọn kiểu đèn (trước  đã  phải bấm chọn đèn thể hiện trong hộp Lighting Effects)
 
+ Thay đổi các giá trị về áp lực của đèn và màu sắc cho phù hợp với yêu cầu của ảnh

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call