Một số hình ảnh bảo vệ tốt nghiệp của lớp

Sau khi hoàn thành các môn thi, các bài tập môn hoặc dự án nhỏ cho từng nội dung học, học viên sẽ phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Học viên sẽ được giao làm đồ án tốt nghiệp và thực hành kỹ năng bảo vệ đồ án thông qua các buổi hướng dẫn làm đồ án và lễ bảo vệ tốt nghiệp
scroll-top
contact messenger contact call