Đỗ Quang Vũ - Khóa học 3D đồ họa động quảng cáo và kỹ xảo

Đồ án tốt nghiệp khóa học 3D đồ họa động quảng cáo và kỹ xảo
Học viên: Đỗ Quang Vũ
Lớp: K13M91
Giảng viên hướng dẫn: Đào Anh Minh
Đề tài: You Found It!

Đồ án tốt nghiệp khóa học 3D đồ họa động quảng cáo và kỹ xảo
Học viên: Đỗ Quang Vũ - Lớp: K13M91
Giảng viên hướng dẫn: Đào Anh Minh

Chủ đề: You Found It!

Phần mềm hỗ trợ:
- Autodesk Maya 2014
- Adobe Photoshop CS6
- Premier Pro CS6
- UVlayout Pro

 

Mời các bạn xem thêm 1 số đồ án khác của học viên tốt nghiệp khóa 3D đồ họa động quảng cáo và kỹ xảo tại Vnskills Multimedia:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxgh_MbzbZOvhw5YwLDNmkyFRVOi8AQss

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call